Personal Safety Finland

Räätälöity työsuojelu ja -turvallisuuskoulutus

Työturvallisuuslaki 738/2002 §10, §9.
Lakityösuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006

 • kesto 1-5 päivää, koulutuksen sisällöstä riippuen (yrityksen tarpeet)
 • suunnattu yrityksen työsuojelusta ja -turvallisuudesta vastaaville henkilöille
 • voidaan suunnata myös koko henkilöstölle
 • koulutus sovelletaan yrityskohtaisesti kuten myös tarvittavat käytännön harjoitteet.

Sisältö noudattaa seuraavia lakeja ja asetuksia:

 • Työturvallisuuslaki 738/2002, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/2006
 • Työterveyshuoltolaki 1383/2001, valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä 715/2001,
 • Reach-asetus 1907/2006

Koulutuksen tavoitteet

 • työsuojelun tarkoitus ja merkitys yritykselle/yhteisölle ja henkilöstölle
 • tavoitteellinen työsuojelun johtaminen
 • työsuojelutoiminnasta, työsuojelulinjaorganisaation tehtäväjaosta ja työturvallisuuslaista 738/2002
 • työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla, työsuojeluorganisaatio 44/2006
 • työsuojelutoiminnan työkalut, työn vaarojen arviointi ja työsuojelun toimintaohjelma 738/2002, 9 § 10 §.
 • työsuojelutoiminnan kehittäminen, työsuojelun kehittämisohjelma
 • yhteiset työpaikat

Käytännön toiminta:

 • työn vaarojen arviointi, riskiarviointi ja -hallinta sekä työsuojelun toimintaohjelma
 • läheltä piti -tilanteet
 • työhön perehdyttäminen ja työnopastus
 • työntekijän työturvallisuuden yksilöllinen kehittäminen
 • varautuminen onnettomuustilanteisiin, toiminta ja onnettomuustutkinta
 • työkykyä ylläpitävä toiminta (tyky, tyhy)
 • päihtyneen työntekijän kohtaaminen, väkivalta , epäasiallinen kohtelu ja häirintä
 • tasa-arvo, nuoret työntekijät
 • yhteistoiminta viranomaisten, työterveyshuollon ja työturvallisuusasiantuntijoiden kanssa
 • työsuojelun kehittäminen, kehittämisohjelmistot ja -mittarit sekä tietolähteet

Tilastointi ja jatkuva kehittäminen

 • työsuojelun asiakirjat, tiedon kerääminen, analysointi ja viranomaisraportointi
 • työturvallisuustilastojen hyödyntäminen, oman työyhteisön turvallisuuden ja terveyden seuranta jatunnusluvut
 • työsuojelukoulutus ja työsuojelutoiminnan jatkuva kehittäminen
 • toimialakohtaiset kysymykset
 • työsuojelun tulevaisuuden näkymät

« takaisin